Milieu keurmerken


Hieronder een korte omschrijving van de verschillende milieu keurmerken

 

 Dubokeur

Het DUBOkeur® product is een keurmerk wat laat zien dat een product tot de meest milieuvriendelijke producten in een bepaalde toepassing behoort. Voor het DUBOkeur® wordt gekeken naar het specifieke toepassingsgebied van een product. Binnen iedere productgroep komen alleen de producten met de laagste milieu-impact en geen schadelijke gezondheidseffecten in de gebruiksfase in aanmerking voor het keurmerk. Het doel van het DUBOkeur® is dus het topsegment van producten op milieugebied binnen een toepassingsgebied herkenbaar te maken. 

 

  EKO-keurmerk

Het EKO-keurmerk claimt dat het product (landbouwproducten en voedingsmiddelen) biologisch is. Dat wil zeggen dat het voldoet aan de wettelijke biologische voorschriften. De belangrijkste zijn dat geen ggo's (genetisch gemodificeerde organismen), kunstmest of chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt, vruchtwisseling plaatsvindt en bodemverbetering wordt toegepast met behulp van organische mest of plantenresten.Skal is wettelijk eigenaar en merkhoudster van het EKO-keurmerk. Skal is een onafhankelijke organisatie.

 
Recycling
 
Hergebruik - label voor Kringloop en recycling. De pijltjes vertegenwoordigen geen keurmerk, maar vormen inmiddels wel het logo om hergebruik mee aan te duiden. Hergebruiken voor kringloop is waarschijnlijk ook moeilijk te certificeren. Recycling daarentegen heeft weer met diverse milieunormen te maken. Hiervoor zijn bepaalde ISO-certificeringen in het leven geroepen.
 
 MVO nederland
 
MVO Nederland is een kennis- en netwerkorganisatie die het bedrijfsleven stimuleert om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. MVO Nederland helpt ondernemers om de kansen van  MVO te benutten; kansen die winst opleveren voor bedrijf, milieu en maatschappij. 
 
 Der Blaue Engel
 
Ook de Duitse variant van het Nederlandse Milieukeur, Der Blaue Engel, staat op producten die minder belastend zijn voor het milieu in vergelijking met soortgelijke producten. De reden waarom het product minder milieubelastend is, staat geschreven in het symbool achter  'Umweltzeichen weil...' ('Milieukeur wegens...'). In Nederland vindt u Der Blaue Engel onder  andere op papier en papierproducten, elektrische apparaten, CV-ketels, kopieerapparaten en computers. Eigenaar van het keurmerk is het Duitse overheidsinstituut RAL (Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V.). 
 
 Tuv 2000
 
Het gerenommeerde TÜV-productkeurmerk GS staat in Duitsland voor onderscheidend vermogen. GS staat voor gecontroleerde veiligheid en is een vrijwillig keurmerk, waarmee een product wordt voorzien van een effectief concurrentievoordeel.Een dergelijk TÜV-keurmerk geeft aan dat het product door een onpartijdige, competente instantie is beoordeeld op veiligheid, kwaliteit of 
producteigenschap.
 
  Fairtrade
 
Eerlijke handel of fair trade bevordert het volgen van sociale en ecologische regels bij internationale handel, in het bijzonder bij de export van arme landen naar het geïndustrialiseerde westen. Een belangrijk onderdeel hiervan is het bieden van een eerlijke prijs voor een product, waarmee een prijs bedoeld wordt die in verhouding staat tot de productiekosten, en niet een prijs die bepaald wordt door de verhoudingen op de internationale markt. Het fairtrade verhaal bestaat uit 2 grote spelers, enerzijds de Fairtrade labelling organizaties die de criteria bepalen en controlen (Max Havelaar in België en Nederland), en anderzijds de 
aanbieders van de producten met keurmerk. 
 
Compostable logo
 
compostable ook: DIN CERTCO (7P0056) is een certificatieregeling voor composteerbare producten gemaakt van biologisch afbreekbare materialen. De certificatie is een integraal deel van een industrieel recyclingssysteem. Producten die gecertificeerd zijn krijgen het compostable logo mee (kiemplantlogo).
 
 FSC Logo
 
De kern van het werk van FSC is zorgen dat bossen, zowel tropische als niet-tropische, goed worden beheerd. Door het FSC-keurmerksysteem kunnen boseigenaren die zich aan de afspraken houden, zich onderscheiden van degenen die hun bos niet goed beheren. Daarnaast maakt FSC het hout herkenbaar voor de eindgebruiker. Deze kan er zeker van zijn dat het uit goed beheerde bossen komt, doordat het hout door de hele handelsketen wordt gevolgd. Het instrument dat FSC hiervoor gebruikt is 
certificering, zowel van het bosbeheer als van de handelsketen. Certificeren gebeurt door een van de vijftien onafhankelijke organisaties die daarvoor door FSC zijn geaccrediteerd. 
 
 Milieukeurmerk
 
Met een Milieukeur certificaat wordt voldaan aan de duurzaamheidsdoelstellingen van overheidsregelingen zoals MIA en Vamil. Producten die geen ecokeurmerk hebben kunnen wel een milieukeur krijgen.
 
PEFC keur
 
PEFC, opgericht in 1999, is een internationale non-profit organisatie die een duurzaam beheer van bossen wereldwijd als doel heeft. De afkorting staat voor "Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes" in het Nederlands te vertalen als "Programma voor de Erkenning van Bos Certificeringssystemen". Duurzaam beheer van het bos houdt in dat het men rekening houdt met zowel de economische, als de ecologische en sociale functies die het bos vervult. Nu én in de toekomst.
 
 Cradle to Cradle
 
De kern van Cradle to Cradle ligt in het concept; afval is voedsel. Alle gebruikte materialen zouden na hun leven in het ene product, nuttig kunnen worden ingezet in een ander product. Hierbij zou geen kwaliteitsverlies mogen zijn en alle restproducten moeten hergebruikt kunnen worden of milieuneutraal zijn. Deze kringloop is dan compleet.... en afval is voedsel.


 Europees keurmerk op milieuvriendelijke producten


Milieuvriendelijke producten zijn in de toekomst te herkennen aan een Europees keurmerk. Daar heeft het Europees Parlement onlangs mee ingestemd. Met het keurmerk nieuwe stijl kunnen consumenten erop vertrouwen dat een product tot de milieuvriendelijkste uit de categorie behoort. Een goed Europees milieukeurmerk kan een heel aantal bestaande keurmerken vervangen, dat is veel duidelijker voor de consumenten." Een product kan voortaan alleen maar een keurmerk krijgen als het voldoet aan een reeks milieucriteria, die gebaseerd zijn op een wetenschappelijke analyse van de hele levenscyclus van het bewuste product. Er wordt gekeken naar het effect van een product op klimaatverandering, effect op natuur en biodiversiteit, gebruik van energie en grondstoffen, afvalproductie en het vrijkomen van gevaarlijke stoffen. Uiteindelijk kunnen slechts de beste 10 tot 20 procent van de producten per categorie de milieukeur toegekend krijgen, het is dus voor producten aantrekkelijk om het keurmerk op de verpakking te krijgen."

 Nordicecolabel


Het Nordic Environmental Label (ook wel Nordic Swan genoemd) is het milieukeurmerk van de Scandinavische landen en IJsland, vergelijkbaar met het Nederlandse Milieukeur. In Nederland komt de Nordic Swan onder andere voor op kopieer- en WC- en schrijfpapier en autoreinigingsproducten. Chloorvrije productie, niet noodzakelijk van oud papier.

 

 Demeter 

Alle producten met een Demeter-keurmerk voldoen in ieder geval aan de normen voor biologische landbouw, zoals die binnen de Europese wetgeving zijn vastgelegd. Boeren en verwerkers die daarnaast voldoen aan de Demeter-normen en -richtlijnen ontvangen na de controle een Demeter-certificaat en mogen het Demeter-keurmerk voeren.

Nature Plus

NaturePlus is een internationale organisatie die als doel heeft de ontwikkeling van duurzaamheid in de bouwsector te stimuleren. Deze sector heeft nog steeds een negatieve neerslag op de gezondheid van buurtbewoners, werknemers, en het milieu. NaturePlus wil deze situatie veranderen, en heeft daarom een keurmerk ontwikkeld waarmee op de toekomst gerichte bouwmaterialen een sterkere positie op de markt kunnen krijgen.